Belangrijkste veranderingen van de richtlijnen op een rijtje

 

  1. In afwachting van een wetswijziging voor de strafbaarstelling van teelt van cannabis, is in de richtlijn het opsporings- en vervolgingsbeleid gegeven op basis van art. 3 eerste lid onder C. Prioriteit ligt bij de bedrijfsmatige teelt. Teelt van een hoeveelheid voor eigen gebruik door meerderjarigen geniet lage opsporingsprioriteit Teelt door minderjarigen wordt steeds vervolgd.
  2. De gedoogregeling voor coffeeshops is op een paar punten gewijzigd. Ten eerste is de verkoophoeveelheid teruggebracht van 3O gram naar 5 gram. In de tweede plaats is er een maximale handelsvoorraad voor gedoogde coffeeshops vastgesteld van 500 gram, een maximum waarvan naar beneden toe door de driehoek kan worden afgeweken. Ten derde is, op aandringen van het bestuur het J-criterium veranderd in die zin dat het de coffeeshophouder niet alleen verboden is te verkopen aan minderjarigen maar ook dat het hem verboden is om toegang te verlenen tot zijn coffeeshop aan minderjarigen.
  3. Nieuw is ook het gedogen van gebruikersruimten voor harddruggebruikers. Uitgangspunt voor deze gebruikersruimte is dat verstrekken of verhandelen van enige hoeveelheid hoe dan ook niet is toegestaan en dat daartegen wordt opgetreden. Deze gedoogsituatie kan alleen bestaan in een bredere lokale benadering van de drugproblematiek waarbij de belangen van de volksgezondheid en de openbare orde zijn veiliggesteld.
  4. Uitgangspunt voor het coffeeshopbeleid is dat de verkoop van alcohol en de verkoop van softdrugs niet samen dienen te gaan. De gemeente beschikt over instrumenten om de horeca te reguleren.
  5. Er is één regime gegeven voor alle harddrugs. Dit regime geldt derhalve ook voor de synthetische drugs hoewel het bestuurlijk beleid bijvoorbeeld ten aanzien van house-parties, een gedoogsituatie van synthetische drugs lijkt te suggereren. Synthetische drugs zijn middelen met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid en strafbare feiten met betrekking tot deze middelen moeten dus ook als zodanig worden opgespoord en vervolgd.
    In het plan van aanpak voor de bestrijding van de handel in en produktie van synthetische drugs is als voorwaarde geformuleerd dat een overeenkomstig kabinetbreed standpunt zal worden uitgedragen.